สันธนาภรณ์ ส., สิรสุนทร พ., และ ปัทมสิริวัฒน์ ด. “การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของระบบการขนส่งทางอากาศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, น. 269-86, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65339.