บาคาล ว. “มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเด็กและเยาวชนเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, น. 205-20, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/65333.