จันทร์เกตุ ม., เพชรานนท์ โ., และ กรรณสูต ส. “การบริหารจัดการปัญหาขยะภายในตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพมหานคร”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 10, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2016, น. 197-05, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/64805.