จันทร์แสงศรี ส., และ รักษาสัตย์ ศ. “การพัฒนารูปแบบการสอนเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีการคิดไตร่ตรองและยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 10, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2016, น. 181-96, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/64804.