เอี่ยมอนุพงษ์ เ. เ., ธีระภูธร ด., ทองดีเลิศ พ., และ เอื้อนครินทร์ ท. “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเรื่องความรู้เกี่ยวกับอาเซียน สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่มีรูปแบบการเรียนต่างกัน”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, น. 139-52, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/63410.