สิทธิจันทร์ จ., สองสนิท ท., และ ตีเมืองซ้าย ส. “การพัฒนาบทเรียนบนเว็บแบบโครงงานเป็นฐานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 11, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2016, น. 49-60, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/63363.