ศิริสานต์ ป., และ ชาตินิยม เ. “พื้นที่สร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม จากการมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดพิษณุโลกผ่านกลยุทธ์การออกแบบสร้างสรรค์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 18, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2023, น. 95-106, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/250484.