หลู่จิ่ง จ., ปินตานา ภ., หอมดวง น., และ ไชยชนะ ธ. “การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 139-55, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248801.