แก้วเต็ม ย., ปัญจขันธ์ ณ., เครื่องชัย ส., และ ชูจิตร ว. “ผลของโปรแกรมการเรียนรู้แบบเกมดิจิทัลและการเรียนรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ ทักษะการป้องกันการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางคลินิก”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 21-40, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248577.