จันทนา ย., และ รัตนวัย น. “การออกแบบและสร้างเครื่องทอดกล้วยไส้มะขามกึ่งอัตโนมัติแบบควบคุมอุณหภูมิ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 18, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2023, น. 105-21, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248544.