พรหมมารัตน์ ภ., และ บัวเวช ด. “การกักเก็บคาร์บอนในดินและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 17, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2022, น. 73-90, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/248306.