อาจนาฝาย ศ., พิมพ์กิ ภ. ., จงกล พ., นามวงษ์ จ. ., และ ชลปรีชา ด. . “การพัฒนาเครื่องทอโลหะ จากการประยุกต์กระบวนการผลิตงานหัตถกรรม การทอเสื่อจันทบูร หมู่บ้านเสม็ดงาม จังหวัดจันทบุรี”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 91, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244878.