อนันเอื้อ ป. “การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ เพื่อผลิตผักปลอดสารพิษของจังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 27, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244525.