พันไพศาล อ., และ จอมกิติชัย ว. “การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อยกระดับผลสับปะรดห้วยมุ่น โดยใช้ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือกและรสชาติ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 57, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244425.