ศรีธิเลิศ เ., ฉันทะ เ. . ., and กรโอชาเลิศ ส. . . “ความหลากชนิดและการใช้ประโยชน์ของพืชป่าของชุมชนบ้านปางขอน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 129-4, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244402.