เครื่องชัย ส. . ., แก้วเต็ม ย. . ., and ชูจิตร ว. . . “ความพร้อม ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ และความพึงพอใจของการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ON LINE)วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)””. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 105-27, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244313.