อาจสุธรรม ว., พรมจันทร์ ภ. ., วงค์มุด น. ., เกิดสาย ล. ., ลิ้มสมมุติ ก. ., and มิ่งฉาย เ. . “การออกแบบนวัตกรรมกำจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำหรับ ฟาร์มสุกร บ้านบุญแจ่ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 91-104, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244302.