กองตัน เ., อุ่นกอง ธ., บูรณะชาติ ส. ., and กันมา น. . “องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 67-89, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244225.