พรหมน้อย ส., มิ่งฉาย เ. ., มาน้อย ส. ., คงเลิศ ณ. ., and อภัยกาวี พ. “ผลของการเสริมยีสต์ (Saccharomyces Cerevisae) ต่อการเพิ่มคุณค่าทางโภชนะ ของผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 55-66, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244192.