แจขจัด ภ., and นิรัญศิลป์ ร. “การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเปลือกปูม้า”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 35-54, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/244016.