สุขอึ้ง ก., และ พนาอดิศัย ส. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 16, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, น. 19-33, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933.