สุขอึ้ง ก., and พนาอดิศัย ส. “พฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าในตำบลห้วยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 19-33, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243933.