ตันไชยโรจน์ ศ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ., and อรรถเวชกุล ย. “การวิเคราะห์ระบบจำหน่ายแรงดันระดับปานกลางที่เชื่อมโยงโรงไฟฟ้าพลังงาน ด้วยซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, vol. 16, no. 1, June 2021, pp. 1-18, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/243836.