ดุลยะลา ร. “การออกแบบและพัฒนาเครื่องตัดกระยาสารทแบบกึ่งอัตโนมัติ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 117-31, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/241857.