พูลจันทร์ ว., และ มหาชนะวงศ์ ก. . “การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีถังกรองไร้อากาศ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 15, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2020, น. 57-68, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/241136.