พงศ์รักธรรม ก., และ สมนึก ก. “การศึกษาผลกระทบของอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางของไส้ท่อผสมแบบสถิตสำหรับกระบวนการผลิตเมทิลเอสเทอร์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 15, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 79-91, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/239984.