พุกอินทร์อ. “การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 14, no. 2, Dec. 2019, pp. 121-33, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942.