เสนานนท์ บ., ทองเทพ ก., จิรเสรีอมรกุล ก., เล่นวารี ว., บัวเจริญ เ., และ อรรถเวชกุล ย. “การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 1-19, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/205701.