นนทะโชติภ. “ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 14, no. 2, Dec. 2019, pp. 59-79, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906.