จันจุฬา ณ. “การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะชุมชน : จากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, น. 1-12, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/197839.