โชติกำจรส., and เพชระบูรณินน. “การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 14, no. 2, Dec. 2019, pp. 39-57, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748.