สังข์ทอง ม., กลับนวล ป., ศาสตร์สาระ ศ., ไชยธารี อ., เชียรพิมาย พ., และ วงศ์ศักดิ์ ส. “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 14, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, น. 81-101, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176.