สังข์ทองม., กลับนวลป., ศาสตร์สาระศ., ไชยธารีอ., เชียรพิมายพ., and วงศ์ศักดิ์ส. “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 14, no. 2, Dec. 2019, pp. 81-101, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176.