สมเกียรติกุลว., and เรืองเดชก. “การมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว: กรณีศึกษา ชุมชนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล”. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, Vol. 13, no. 1, June 2018, pp. 47-63, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/109887.