จารุพินทุโสภณ อ. “ผลของการใช้คู่มือการจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ เพชราวุธวิทยาในพระอุปถัมภ์ฯ”. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ปี 13, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2018, น. 79-90, https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/104642.