[1]
หล้ากาศ เ., เศรษฐพรรค์ ว., และ ลักษณ์ศิริ ไ., “กระบวนการสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตเพื่อลดปัญหาขยะพลาสติกในชุมชน”, URU J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 41, มิ.ย. 2017.