[1]
สังข์ทอง ม., “การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน”, URU J., ปี 12, ฉบับที่ 1, น. 13, มิ.ย. 2017.