[1]
บรรจงเกลี้ยง เ., วัฒนชัย ป., และ ปริชาตปรีชา ร., “การศึกษาความต้านทานต่อการชะล้างด้วยฝนของวัสดุฉาบภายนอกด้วยดินผสมยางพาราสำหรับผนังบ้านดินภายใต้การจำลองสภาพอากาศแบบเร่ง”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 465–478, ก.พ. 2017.