[1]
เขมอัครเจตต์ อ., ศิริพานิช ร., และ สุนทรสมัย ว., “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 433–446, ก.พ. 2017.