[1]
เขมอัครเจตต์อ., ศิริพานิชร., and สุนทรสมัยว., “การรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในองค์การมหาชน: กรณีศึกษาสถาบันส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 433-446, 1.