[1]
บุญสูงอ., “การศึกษาแนวทางการสร้างเครือข่ายชุมชนหัตถกรรมจักสานจังหวัดอุตรดิตถ์”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 417-432, 1.