[1]
คมทะวงส., “การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 349-366, 1.