[1]
สกุลพันธ์ศ., วิกรมประสิทธิส., and อุปพงษ์ก., “รูปแบบการตลาดเพื่อสังคม : กรณีศึกษาระบบธุรกิจข้าวอินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 303-322, 1.