[1]
หล่มศรี ว. และ ภักดีวงศ์ ภ., “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 287–302, ก.พ. 2017.