[1]
หล่มศรีว. and ภักดีวงศ์ภ., “รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง ตามระบอบประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 287-302, 1.