[1]
เพ็งหมื่นราชภ., “บทบาทของสมาชิกต่อการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 271-286, 1.