[1]
เรืองรอง ภ., น้อยนคร ส., รัตนเจริญ ภ., ปู่เกตุแก้ว อ., ชาวะหะ ว., และ แสงอ่อน ว., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 259–270, ก.พ. 2017.