[1]
เรืองรองภ., น้อยนครส., รัตนเจริญภ., ปู่เกตุแก้วอ., ชาวะหะว., and แสงอ่อนว., “การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้ห้องเรียนกลับทาง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 259-270, 1.