[1]
วัฒนสุนทร ภ. และ อมรสงวนสิน จ., “การตรวจวิเคราะห์การตกค้างของสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ในตัวอย่างดินจากนาข้าว ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท”, URU J., ปี 11, ฉบับที่ 2, น. 245–258, ก.พ. 2017.