[1]
บรรลือทรัพย์ภ. and หอวัฒนกุลส., “การพัฒนาแบบจำลองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, URUJ, vol. 11, no. 2, pp. 231-244, 1.